██ Afrika Leboa (Dilete tša UN) ██ Thutafase

Afrika Leboa ke selete sa Afrika seo se lego leboa la naga. Thutafase le dipolotiki tša dinaga di a fapana go ya ka dinaga tšeo di lego seleteng se.

Tlhalošišo ya SerepaFetola

Go ya ka Dilete tša UN, dinaga tše tlhano tšeo di welago seleteng sa Afrika Leboa ke tše di latelago: