Letšatši ke sekga sa nako goba motšo wa nako wo o lekanago le diiri tše 24 (masome pedi nne).

Letšatši le nale diripa tše pedi tšeo elego mosegare le bošego.


DihlalosoFetola

Internation System of Units (SI)Fetola

Letšatši le lekana le metsotswana ye 86400.

Go ya ka tšhupamabaka ya Gregorian yeo e šomišwago Afrika matšatši a šupa a dira beke ye tee.