Ngwagasome ke sebaka sa mengwaga ye lesome. Ngwagasome e lesome e lakana le ngwagakgolo, ge ngwagasome e lekgolo e lekana le ngwagakete.