Lefasana le hlaloswa bjalo ka naga ye kgolo ka bophara (esego meetse) yeo e kopanego, e arogantšhwa ke meetse lefaseng.

Mafasana goya ka diripa tša gofapana. Dihlaloso dingwe dire mafasa a mane, tše dingwe dire mafasa a šupa.

Lefasana le dihlakehlake di fapana ka bogolo ba naga.

Mafasana a šupa lokiša

Goya ka dihlaloso tše, lefase le nale mafasana a šupa, elego (go thoma ka le legolo go felela ka le lenyenyane)