Letlase la seswai ke lebadi leo letlase la lona elego seswai. Letlase la seswai le šumišwa kudu go dikhomphutha le kgale Amerika. Mabadi a letlase a seswai a ka dirwa go tloga go letlase la pedi ka go hloma makoko a dinomoro tse tharo (go tloga letsogong la goja). Mohlala, letlase la pedi la 73 ke 1001001, ge e dirwa makoko eba (00)1 001 001 — gomme lebapi la letlase la seswai yaba 111.

Mohlala wa letlase la lesome

Mohlala wa Letlase la seswa:

Ka go dira dipalo tše, re kgona go bona gore goreng 112 go Letlase la seswa e lekana le 64+8+1 = 73 go letlase la lesome.