Tšhupamabaka ya Gregorian

Tšhupamabaka ya Gregorian e tsejwa bjalo ka tšhupamabaka ya bodikela, goba ya Sekriste, ke tšhupamabaka yeo e šomišwago kudu go feta dišhupamabaka tše dingwe.

Mengwaga go Tšhupamabaka ya Gregorian e thoma morago ga tswalo ya Jesu, yeo e bitswago "anno Domini" (AD).


Hlaloso lokiša

Tšhupamabaka ya Gregorian e nale dikgwedi tše lesome pedi