Dibokwane

kgwedi ya bobedi ya ngwaga goya ka tšhupamabaka ya Gregorian
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Dibokwane goba Febereware ke kgwedi ya bobedi ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Dibokwane ke kgwedi ye kopana ka matšatši ka ge e na le matšatši a ka fase ga a 30.

Dibokwane e na le matšatši a 29 ka ngwagamolele, mola ka ngwaga wa go tlwaelega e na le matšatši a 28. Dibokwane ke kgwedi ye kopana go feta dikgwedi ka moka.