Diphalane

kgwedi ya bolesome ya ngwaga goya ka tšhupamabaka ya Gregorian
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Diphalane goba Oktobere ke kgwedi ya bolesome ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Diphalane ke ye nngwe ya dikgwedi tše šupa tša go ba le matšatši a 31.