Hlakola

kgwedi ya boraro ya ngwaga goya ka tšhupamabaka ya Gregorian
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Hlakola goba Matšhe ke kgwedi ya boraro ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Hlakola ke ye nngwe ya dikgwedi tše šupa tša go ba le matšatši a 31.