Phato

kgwedi ya boseswai ya ngwaga goya ka tšhupamabaka ya Gregorian
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


Phato goba Agosetose ke kgwedi ya boseswai ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Phato ke ye nngwe ya dikgwedi tše šupa tša go ba le matšatši a 31.